Bra att veta om utställningar

Allmänna regler

Rätt att delta på utställning har svenskägda hundar registrerade i SKK och utländskt ägda hundar registrerade i av
SKK erkänd utländsk kennelklubb. För ägaren gäller dessutom särskilda krav på medlemskap i arrangerande klubb.

Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande regler samt vara ID-märkt. Valpar under 4 månaders ålder får inte införas
på utställningsområdet.

SKK´s regler hittar du här!

Otillåtet på utställning

Man får inte försämra andra hundars chanser till rättvis bedömning. Det är inte heller tillåtet att med hjälp av någon
utanför ringen påverka uppvisningen av hunden.

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka
utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

Utställarens skyldigheter

Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden, är skyldig att delta i den klass där hunden är anmäld,
och i eventuell efterföljande konkurrensklass.

Utställare, vars hund ska ingå i uppfödar- eller avelsklass, bör delta med sin hund om detta begärs av uppfödaren
eller ägaren till avelshund/-tik då detta tillhör god kynologisk sed. Det gäller även deltagande i finaltävlingarna för
avels- och uppfödargrupp om gruppens anmälare så önskar.

Utställaren eller dennes ombud är skyldig att rätta sig efter angivna ordningsföreskrifter. ÷verträdelse härav kan
medföra avvisning från utställningen, fråntagande av hundens pris och vid allvarligare omständigheter disciplinära
åtgärder. Om hunden förvaras i bil så ska det ske på sådant sätt att hunden inte kan ta skada. Tänk speciellt på att
aldrig lämna hunden i bilen en varm sommardag!

Återbetalning

Anmälningsavgiften återbetalas om hunden inte ska delta på grund av domarbyte. Man måste själv framföra krav på
återbetalning senast på utställningsdagen innan bedömningen av aktuell ras börjar. Anmälningsavgiften återbetalas
inte om utannonserad reservdomare dömer rasen vid domarbyte eller vid domarändring i inofficiell valpklass.


Regler för bedömning och bedömningsordning

Bedömningsordning

Hanhundar och tikar bedöms var för sig. Kompletta regler finns i SKKs Utställnings- och championatregler som finns
www.skk.se.

Kvalitetsbedömning

Kvalitetsbedömning innebär att hunden tilldelas pris för sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens
krav, utan hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen. Därför kan flera hundar tilldelas samma kvalitetspris.
Kvalitetspriserna är excellent, very good, good, sufficient eller disqualified samt omdömet "cannot be judged".
även Hp och Ck är en kvalitetsbedömning (se vidare konkurrensbedömning).

 Excellent (utmärkt)

Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt
välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande
till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.


Very good (mycket god)

Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men
inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.

Good (god)

Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär.

Sufficient (godtagbar)

Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Disqualified (diskvalificerad)

Tilldelas hund som i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende eller har sådana anatomiska defekter att de
väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet. Tilldelas också den hund som är exteriört otypisk eller har för sin ras
diskvalificerande fel eller som inte har normalt utvecklade och belägna testiklar.

Cannot be judged (kan inte prissättas - KEP)

Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i
undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i
uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är
överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker
bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess
rörelser är svårbedömda.

Konkurrensbedömning

Konkurrensbedömning innebär att de i klassen deltagande hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och
4:a. I valpklass förekommer även Disqualified samt omdömet Cannot be judged. Om en hund fått Disqualified får den
inte fortsätta tävla i någon klass på utställningen.

Valpklass (inofficiell) 6-9mån

Endast konkurrensbedömning. Bästa valp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen.

Inofficiell valpklass 4-6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.

Juniorklass (junkl) 9-18 mån

Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 9 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent
eller very good tävlar vidare i juniorkonkurrensklass.

Juniorkonkurrensklass (junkk)

I denna klass deltar hund som fått excellent eller very good i juniorklass vid ifrågavarande utställning.
Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa
hanhunds-/tikklass.

Unghundsklass (ukl) 15-24 mån

Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och inte är äldre än 24 månader.
Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent eller very good tävlar vidare i unghundskonkurrensklass.

Unghundskonkurrensklass (ukk)

I denna klass deltar hund som fått excellent eller very good i unghundsklass vid ifrågavarande utställning.
Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck skall tävla vidare i bästa
hanhunds-/tikklass.


Bruks- resp. jaktklass (bkl/jkl) 15 mån-

Denna klass anordnas för raser som har rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som den dagen den
ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent eller very good tävlar vidare i
Bruks- resp. jaktkonkurrensklass.

Bruks- resp. jaktkonkurrensklass (bkk/jkk)

I denna klass deltar hund som fått excellent eller very good i bruks- respektive jaktklass vid ifrågavarande utställning.
Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa
hanhunds-/tikklass.

Öppen klass (ökl) 15 mån-

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund
som får excellent eller very good tävlar vidare i öppen klass konkurrens.

Öppen klass konkurrens (ökk)

I denna klass deltar hund som fått excellent eller very good i öppen klass vid ifrågavarande utställning.
Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa
hanhunds-/tikklass.

Championklass (chkl) 15 mån-

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och som erhållit
internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat. Hund som erhållit svenskt
utställningschampionat får anmälas endast i championklass eller, om hunden den dagen den ställs ut uppnått 8 års
ålder, i veteranklass. Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent eller very good tävlar vidare i champion
konkurrens klass.

Championkonkurrensklass (chkk)

I denna klass deltar hund som fått excellent eller very good i championklass vid ifrågavarande utställning.
Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa
hanhunds-/tikklass.

Veteranklass (vetkl) 8 år-

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får
excellent eller very good tävlar vidare i veterankonkurrensklass.

Veterankonkurrensklass (vetkk)

I denna klass deltar hund som fått excellent eller very good i veteranklass vid ifrågavarande utställning.
Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa
hanhunds-/tikklass.

Bästa veteran med excellent tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen.

Bästa hanhundsklass (bhkl) - Bästa tikklass (btkl)

I denna klass deltar hanhund/tik som på ifrågavarande utställning tilldelats Ck. Konkurrensbedömning. Certifikat
tilldelas bäst placerade hanhund respektive tik som är berättigad att tävla om certifikat. Vissa raser har krav på
bruks- eller jaktprovsmerit för att erhålla certifikat.

 Vinnande hane respektive tik tävlar om Bäst i Rasen (BIR) och Bäst i Motsatt kön (BIM).

Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM)

I denna klass deltar hanhund och tik som vid ifrågavarande utställning vunnit bästa hanhunds- respektive bästa
tikklass. Här utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM). Hund som vinner BIR tävlar vidare i finaltävlingarna
om Bäst i gruppen (BIG).


CACIB  (Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté)

Vid internationella utställningar ska hanhund och tik, var för sig, i Bästa hanhunds- respek-tive Bästa tikklass, tävla
om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB. Reserv-CACIB kan tilldelas närmast placerad hund,
som är berättigad att tävla om CACIB. Hund som anmälts till junior- eller veteranklass äger inte rätt att tävla om
CACIB.

Avelsklass (avelskl)

Öppen för hanhund som tävlar med grupp om fyra avkommor undan minst två tikar och för tik som tävlar med grupp
om fyra avkommor. Avelshunden respektive tiken ska presenteras tillsammans med gruppen.

Endast konkurrensbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i
officiell klass och får därvid inte ha tilldelats Disqualified eller cannot be judged. Det är gruppens genomsnittliga
kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet
tilldelas Hp. Bästa avelsgrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.

Uppfödarklass (uppfkl)

Öppen för grupp om fyra hundar av samma ras uppfödda av en och samma person. Endast konkurrensbedömning.
Precis som i avelsklass är det gruppens genomsnittliga kvalitet i typ och helhet som är avgörande. Grupper av
enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa uppfödargrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.

Finaltävlingar i stora ringen

Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Bäst i gruppen (BIG) också omfattar tävlan om
bästa valp, veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt junior handling (separata regler för junior handling finns på
www.skk.se).

Bäst i gruppen (BIG) och
Best in Show (BIS)

BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp. Konkurrensbedömning tillämpas. De fyra bästa hundarna inom
varje grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i gruppen. BIG-vinnande hundar tävlar mot varandra om att bli
utställningens vackraste hund ñ Best in Show.

Prisbeteckningar

Utmärkelser betecknas med följande färger:

Kvalitetsbedömning

Excellent röd

Very Good blå

Good gul

Sufficient grön

Ck rosa

Hp lila

 

Konkurrensbedömning:

Placering 1 röd

Placering 2 blå

Placering 3 gul

Placering 4 grön

Certifikat blå/gul

Reservcertifikat ljusblå

Championat röd/grön

CACIB/CACIOB/CACIAG vit

reserv-CACIB/-CACIOB/-CACIAG orange

BIR röd/gul

BIM grön/vit

BIG-1 röd

BIG-2 blå

BIG-3 gul

BIG-4 grön

BIS-1 röd/vit

BIS-2 blå/vit

BIS-3 gul/vit

BIS-4 grön/vit